Title:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ ; МЕТОДИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Author:

Ասատրյան Դավիթ Գ. ; Асатрян Давид Г.

Type:

Հոդված

Co-author(s) :

Հակոբյան Գուրգեն Հ. ; Акопян Гурген O.

Uncontrolled Keywords:

ճանապարհային ծածկույթ ; ճեղք ; որակ ; երկակիացում ; հատվածավորում ; դասակարգում ; Дорожное покрытие ; трещина ; качество ; бинаризация ; сегментация ; классификация

Abstract:

Ճանապարհային ծածկույթների (ՃԾ) կառուցվածքի և որակի ձևաբանական վերլուծությունը կարևոր գիտատեխնիկական խնդիր է, որը հիմնված է տարբեր հետազննական տեխնիկական միջոցների և պատկերների մշակման մեթոդների միասնական կիրառման վրա: ՃԾ վերլուծության, արատների հայտնաբերման և վիճակի գնահատման հիմնական ընթացակարգերը օգտագործում են երկակիացման, հատվածավորման, պատկերում եզրերի և սահմանների հայտնաբերման ալգորիթմներ և տվյալների մշակման վիճակագրական մեթոդներ: Սույն աշխատանքում առաջարկվել են երկակիացման և հատվածավորման հատուկ ալգորիթմներ, ինչպես նաև հատվածների՝ արտեֆակտների և ճեղքերի դասակարգման մեթոդ: Իրական փորձնական նյութերի վրա կատարվել են վիճակագրական հաշվարկներ, որոնք ցույց են տալիս առաջարկվող ընթացակարգերի արդյունավետությունը:
; Морфологический анализ структуры и оценивание качества дорожного покрытия (ДП) являются важными научно-техническими задачами, основанными на совместном применении различных технических средств обследования и современных методов обработки изображений. Основные процедуры анализа, обнаружения дефектов и оценивания состояния ДП используют алгоритмы бинаризации, сегментации, обнаружения краев и границ в изображении, и статистические методы обработки данных. В настоящей работе предложены специальные алгоритмы бинаризации и сегментации, а также методика классификации сегментов на артефакты и трещины. На реальном экспериментальном материале проведены статистические расчеты, показывающие эффективность предложенных процедур.

Publisher:

ՀՌՀ Հրատարակչություն ; Издательство РАУ

Date accepted:

03.09.2015

Language:

Ռուսերեն ; Русский

Journal or Publication Title:

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՍԵՐԻԱ ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ; ВЕСТНИК РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО (СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Country:

Հայաստան ; Armenia